PRAVILA PRIVATNOSTI

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Izrađena sukladno Uredbi  (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka), te Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Društvo ANEMONA I.G.M. d.o.o.,OIB: 65824858494 Kameniti stol 2, 10000 Zagreb je voditelj osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Društvo).

POVJERENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci povjerenika za zaštitu osobnih podataka putem kojih se mogu dobiti informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka:

Telefon: . 00385 1 2312 697

e-mail: povjerenik@anemona-igm.hr

adresa: Kameniti stol 2, 10000 Zagreb

OSOBNI PODACI

Osobni podaci u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

ISPITANIK

U smislu Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanik je svaki pojedinac (fizička osoba) od koje Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke.

NAČELA OBRADE

Svoju politiku zaštite osobnih podatka Društvo temelji na načelima zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, točnosti osobnih podataka, ograničenje pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti, te pouzdanosti.

VRSTE, SVRHA I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

A) Podaci koji su nužni za ispunjenje zakonske ili ugovorne obveze

U svrhu obavljanja svoje djelatnosti prikupljamo, odnosno obrađujemo samo nužne osobne podatke ispitanika koji se temelje na potrebi izvršenja ugovora, na legitimnim interesima Društva, te zakonskim propisima i razlozima.

B) Podaci koji su dostavljeni od strane ispitanika temeljem privole

Temeljem Vaše privole prikupljamo podatke o fiksnim i/ili mobilnim brojevima telefona, te e-mail adresi, a sve u svrhu uspostave jednostavnije i brže komunikacije s Ispitanikom.

Jednom dana privola može se u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prednje podrazumijeva i pravo odjave od zaprimanja newslettera u bilo kojem trenutku.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, možete to učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da se obratite na:

e-mail: povjerenik@anemona-igm.hr

ili

putem pošte na adresu: Kameniti stol 2, 10000 Zagreb

Ukoliko opozovete dane privole, Vaši podaci se nadalje neće upotrebljavati u navedene svrhe, no molimo da uzmete u obzir da to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo informiranja, pravo od voditelja obrade zatražiti pristup svim svojim osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo protivljenja profiliranju, kao i pravo prigovora na obradu te prigovora nadzornom tijelu. Svoja prava ispitanik može ostvariti podnošenjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: povjerenik@anemona-igm.hr.

AŽURNOST I TOČNOST OSOBNIH PODATAKA

Ispitanik odgovara za ažurnost osobnih podataka, točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci o kojima je ispitanik zadnje obavijestio Društvo. U slučaju promjene navedenih podataka ispitanik je dužan bez odgode obavijestiti Društvo o novim podacima, pisanim putem.

ČUVANJE PODATAKA

Društvo sve prikupljene podatke čuva na siguran način, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite. Osobni podaci koje Društvo prikuplja dostupni su samo radnicima Društva kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje zakonskih obveza Društva.

Društvo prikuplja samo one osobne podatke koji su mu osobno dostavljeni od strane ispitanika i/ili one podatke koji su nužni za ispunjenje obveza.

Društvo  Vam jamči da prikupljene podatke koristi isključivo za navedene svrhe, te isti ni na koji način neće distribuirati trećim osobama.

Iznimku predstavljaju jedino slučajevi kada nam je takva obveza nametnuta od strane javnih tijela za potrebe obavljanja njihove djelatnosti i na zakonu je utemeljena ili u slučajevima kada je to potrebno radi realizacije našeg poslovnog odnosa (primjerice organizacija distribucije robe ili potreba za pripremu i obradu knjigovodstvene dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima od strane vanjskih suradnika Društva s kojima je isto u ugovornom odnosu, te su ispunjeni uvjeti zaštite osobnih podataka unutar pravnih okvira.)

U drugim slučajevima, Društvo je ovlašteno distribuirati točno određene osobne podatke samo uz Vašu privolu.

POVREDA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka je ugrožena ako je došlo do gubitka podataka, krađe podataka, ako su podaci došli na uvid i/ili korištenje nekome tko nema ovlasti ili prava na to i slični slučajevi povrede osobnih podataka.

Povreda osobnih podataka (incident) uključuje i svaku situaciju u kojoj nije došlo do neželjenog događaja, ali je postojala velika opasnost (vjerojatnost) da do njega dođe jer Društvo i//ili izvršitelji obrade i/ili primatelji obrade nisu poštivali pravila i procedure Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona, te pravila internih akata Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

PROCEDURA U SLUČAJU POVREDE

Službenik za zaštitu podataka evidentira dojave odnosno prigovore u Evidenciji povreda osobnih podataka (incidenata) koju vodi Društvo.

O zaprimanju dojave odnosno prigovora o povredi osobnih podataka Službenik za zaštitu podataka obavijestit će Upravu Društva.

Evidencija povreda osobnih podataka (incidenata) omogućava evidentiranje nastalih povreda osobnih podataka, evidentiranje aktivnosti povezanih s povredom osobnih podataka (incidenata) i praćenje statusa.

U slučaju povrede osobnih podataka Društvo bez nepotrebnog odgađanja i ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

U slučaju povrede osobnih podataka Društvo bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka.

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koji se prikupljaju voditelj obrade pohranjivat će za vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe obrade te daljnjih 10 godina od prestanka svrhe nakon čega će isti biti pobrisani, ukoliko ne postoji drukčija zakonska obveza za Društvo.

INTERNET STRANICA

Internet stranica voditelja obrade  koristi kolačiće (cookies) treće strane. Kolačić je mala datoteka koju mrežno mjesto pohranjuje na Vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju s informacijama o Vašoj navigaciji na toj mrežnoj stranici.

Kolačići su neophodni da bi olakšali pregledavanje weba i da bi ga više prilagodili korisniku, te ne oštećuju Vaše računalo ili uređaj s kojeg pregledavate našu web stranicu.

Više o svrsi upotrebe kolačića, te mogućnostima njihova onemogućavanja ili izbjegavanja njihove upotrebe možete saznati ovdje.